Антропогенні зміни навколишнього природного середовища – забруднення атмосфери, деструкція озону в атмосфері і його накопичення в тропосфері, зміна клімату та інші несприятливі фактори приводять до погіршення стану лісів, що негативно впливає на їх ресурсний потенціал та захисні властивості. Для сталого управління лісами в таких умовах потрібна регулярна, об’єктивна і своєчасна інформація щодо динаміки стану лісових об’єктів та прогнозу розвитку ситуації. Така інформація може бути одержана при проведенні моніторингу лісів. Національним законодавством та постановами Уряду (постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. № 391) в Україні передбачено створити державну систему моніторингу довкілля, в тому числі і в лісовому господарстві.

Моніторинг лісів - це система регулярних спостережень, оцінки та аналізу інформації про стан лісів та прогнозування його змін з метою забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень щодо сталого управління лісами. Моніторинг є складовою частиною системи інформаційної підтримки управління лісами.
 
Функціонування моніторингу має забезпечити:
-підвищення оперативності отримання і якості первинних даних про екологічний стан лісів;
-зростання рівня адекватності між реальним екологічним станом лісів та його інформаційною моделлю;
- підвищення рівня обґрунтування прийняття рішень з управління лісами;
- покращення якості інформаційного забезпечення споживачів лісоекологічної інформації шляхом застосування сучасних комп’ютерних та інформації технологій.

Основні завдання моніторингу лісів:
- довгострокові систематичні спостереження за станом лісових екосистем України для одержання повної, об’єктивної та своєчасної інформації щодо його поточних змін
- виявлення та оцінка факторів (природних і антропогенних), які впливають на стан лісів, оцінка масштабів погіршення стану лісів,  з’ясування причин і механізмів зміни стану лісів, визначення закономірностей їх сталого функціонування і прогнозування їх динаміки;
- інформаційно-аналітична підтримка рішень щодо управління лісами.

Моніторинг - багаторівнева система спостережень. Виділяють два рівні моніторингу: I (екстенсивний) та II (інтенсивний). Призначення моніторингу І рівня (екстенсивного) - отримувати інформацію про часову та просторову динаміку стану лісів і визначити території, на яких відбуваються суттєві зміни стану лісів. Для цього на рівномірній мережі ділянок моніторингу з відомим рівнем достовірності визначаються індикатори стану лісів і документуються їх зміни для визначення ступеню їх відхилень від норми. Призначення інтенсивного моніторингу - вивчення закономірностей динаміки стану лісів та виявлення головних факторів, які визначають стан лісів (оцінка причинно-наслідкових взаємозв'язків).